Team Championships Members

7th EUROPEAN MIXED CHAMPIONSHIPS
Ostend, Belgium • 16 - 22 March 2002
Click title to visit the championships' official site

Team Members

MISZEWSKA
Country Mixed series

Poland

Poland

Stanislaw GOLEBIOWSKI
player
Ewa MISZEWSKA
player
Jacek ROMANSKI
player
Joanna ZALEWSKA
player